Make your own free website on Tripod.com

1. แพทย์ ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขหรือแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ซึ่งแพทย์อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขนั้นคือ
- หน้าที่บริหารงานบุคคล การปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบวินัยของทางราชการและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง จัดอันดับกำลังคนตามความเหมาะสมกับงาน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของเจ้าหน้าที่ หน้าที่บริหารทั่วไปได้แก่ การบริหารงานวัสดุ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตลอดจนการจัดของงบประมาณประจำปี การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารงานสารบรรณและเวชระเบียน ดูแลและควบคุมงานด้านหนังสือให้เป็นไปตามงานสานบรรณของทางราชการ
บทบาทหน้าที่ในการให้บริการ
                ซึ่งเป็นหน้าที่ของแพทย์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขและแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขโดยมีหน้าที่คือ ให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตสุขภาพและอนามัยของประชาชน
2. หัวหน้าพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายงานพยาบาลทั้งหมดและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ
- พยาบาลครอบครัว ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการดูแลสุขภาพและอนามัยของหญิงมีครรภ์หญิงหลังคลอด เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน เด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันของทางราชการ หญิงวัยเจริญพันธุ์ ผู้สูงอายุ รวมถึงการกระตุ้นและการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ
- ห้องปฏิบัติการ ดำเนินการเกี่ยวกับการฉีดยา ฉีดวัคซีน การให้บริการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (เย็บแผล ทำแผล)
3. ธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป ได้แก่ การรับส่งหนังสือ หนังสือร่าง ทำบันทึกสรุปเรื่องต่างๆ การเวียนหนังสือภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
4. การเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี
5. นักสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นศูนย์กลางการจัดหาทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่คลาดแคลน และให้บริการแก่ผู้ที่มารับบริการกับทางศูนย์บริการสาธารณสุข
6. เภสัชกรรม มีหน้าที่ให้บริการด้านการจ่ายยาให้แก่ประชาชน
7. ทันตแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม ป้องกันและส่งเสริมทันตสุขภาพการให้ทันตสุขศึกษาแก่ประชาชน