Make your own free website on Tripod.com

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและขอบเขตของหน่วยงาน
- วัตถุประสงค์
                1. เพื่อบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบบริการ พื้นที่ใกล้เคียง
                2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย และควบคุมเฝ้าระวังโรคติดต่อ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่
    ประชาชน

               3. เพื่อให้บริการป้องกันและควบคุม

เป้าหมาย

               มุ่งส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังโรครักษาพยาบาลตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

               

ขอบเขตของหน่วยงาน
                1. งานด้านการรักษาพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง ให้การบริการการรักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรนงเกินขีดความสามารถ ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง จะมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเครือข่าย
                2. งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ แบ่งออกเป็น
                - งานอนามัยโรงเรียน
                - คลินิกฝากครรภ์
                - การวางแผนครอบครัว
                - การให้ความรู้ / สุขศึกษา
                - ชมรมผู้สูงอายุ
                - งานโภชนาการ
                - งานสาธารณสุขมูลฐาน
                3. งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
                - คลินิกวัณโรค
- คลินิกสุขภาพเด็กดี
- การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
- การรณรงค์กรณีเกิดโรคระบาด
- การเยี่ยมบ้าน
- คลินิกวัยทอง

4. งานด้านสังคมสงเคราะห์ แบ่งออกเป็น

- งานด้านการให้บริการผู้ประสบปัญหาด้านสาธารณสุขอนามัยครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ สิทธิกรณีประกันสังคม การเลือกการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ หรือศูนย์บริการสาธารณสุข 8บุญรอดรุ่งเรือง

- งานด้านผู้สูงอายุ

- ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบจิตสังคม (Matrix Program)

มีต่อ
              

ครงสร้างและบทบาทหน้าที่
                จากที่ได้กล่าวว่าศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการบริหารงาน แบ่งส่วนราชการออกเป็นหน่วยต่างๆ
                จากแผนภูมิองค์การจะเห็นว่าศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักอนามัย ซึ่งมีฐานเทียบเท่ากอง สำนักอนามัยจะมีกองต่างๆ ทั้งหมด 13 กอง ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดของสำนักอนามัย ดังนี้
สำนักอนามัย

สำนักอนามัย มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การวิจัยพัฒนาความรู้และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข เพื่อกำหนดมาตรฐานทางด้านส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาล การอาชีวะอนามัย และการอนามัยสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแดล้อม และพฤติกรรมให้แก่ส่วนราชการในสังกัดและประชาชนทั่วไป กำหนดและประสานแผนการปฏิบัติงานของสำนักอนามัย ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทของกรุงเทพมหานคร ร่วมมือและประสานงานกับองค์การทั้งในภาครัฐและรัฐและเอกชนในการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

               


ส่วนราชการต่างๆ ของสำนักอนามัย          

               

1. สำนักเลขาธิการ
                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการคลัง พัสดุ
การบริหารบุคคล งานนิติของสำนักงาน และงานอื่นๆที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองโดยเฉพาะ
2. กองส่งเสริมสาธารณสุข
                มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ส่วนราชการในสำนัก การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านสุขศึกษา สังคมสงเคราะห์ และโภชนาการ การผลิตสื่อและโสตทัศน์นุปกรณ์ต่างๆ การติดตามและประเมินผลงาน การเผยแพร่กิจการของสำนักและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กองอนามัยสิ่งแวดล้อม
                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลทั่วไปสุขาภิบาลโรงงาน สุขาภิบาลอาหารและการอาชีวะอนามัย โดยการจัดทำแผนงานและโครงการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการกำหนดมาตรฐาน การจัดทำและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหาหรือส่งเสริมสนับสนุนและการเผยแพร่ทางวิชาการ การติดตามและประเมินผล การตรวจตอบสถานประกอบตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่สำนักงานเขตขอความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กองสัตว์แพทย์สาธารณสุข
                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล ควบคุมการฆ่าสัตว์ การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ การชันโรคสัตว์ การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี การตรวจสุขภาพสัตว์ การป้องกันรักษาโรคสัตว์ในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์เพื่อมิให้โรคสัตว์ติดต่อถึงคนได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. กองสงเสริมสุขภาพ
            มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐานแก่ส่วนราชการในสำนัก การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
6. กองทันตสาธารณสุข
                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการ รวมทั้งรูปแบบการจัดบริการทันตสาธารณสุขนิเทศ ติดตามและประเมินผลงาน การเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
7. กองสาธารณสุข
                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดและควบคุมมาตรฐานทางการพยาบาลสาธารณสุขของสำนัก การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทางวิชาการแก่บุคลากรทางการพยาบาล การนิเทศงาน ติดตามและประเมินผล การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ทางการพยาบาลสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
8. กองควบคุมโรค
                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการควบคุมโรค การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ นิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การตรวจชันสูตรโรค โดยมีห้องปฏิบัติการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
9. การป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำแผนงาน โครงการด้านการป้องการและบำบัดการติดยาเสพติด การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการติดยาเสพติด การบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ติดยาเสพติดแล้ว การศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการด้านการป้องกันและการบำบัดยาเสพติด การส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ

               

10. กองเภสัชกรรม
มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การจัดซื้อจัดหายาเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ การผลิตยาเพื่อจ่ายให้แก่ส่วนราชการต่างๆ ในสำนัก การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานด้านเภสัชสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
11. กองควบคุมโรคเอดส์
                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนป้องและควบคุมโรคเอดส์ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังและรายงานระบาดวิทยาโรคเอดส์ การศึกษาวิจัยระบาดวิทยา ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป การอบรมวิทยากรอาสาสมัคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
12. กองชันสูตรสาธารณสุข
13. ศูนย์บริการสาธารณสุข
                เป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การให้บริการด้านการวางแผนครอบครัว การให้สุขศึกษาแก่ประชาชน โดยการให้บริการทั้งภายในและภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุข ปัจจุบันมี 63 ศูนย์ ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกสาขา จะมีหน้าที่เช่นเดียวกับศูนย์บริการสาธารณสุข แต่ให้บริการได้ในขีดจำกัด เนื่องจากมีหน้าที่คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติงานศูนย์ละ 1-2 คน ปัจจุบันมี 82 แห่ง