Make your own free website on Tripod.com

งานสวัสดิการงานสังคมสงเคราะห์และการปฏิบัติงานของนักศึกษาในหน่วยงาน

 • งานสวัสดิการหรืองานสังคมสงเคราะห์

วิสัยทัศน์
        เป็นการจัดบริการด้านสวัสดิการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน โดยส่งเริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   เพื่อให้เกิดสุขภาพทางสุขภาวะทางสุภาพและทาง
สังคม
พันธกิจ

 • พัฒนาระบบบริการสวัสดิการสาธารณสุขให้มีมาตรฐาน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา เพื่อให้เกิดสุขภาวะทางสุขภาพและทางสังคม
 • พัฒนาระบบข้อมูล ข่างสาร ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ให้ประชาชนเข้าถึง

ยุทธศาสตร์งานสวัสดิการสาธารณสุข

 • พัฒนาและจัดระบบงานสวัสดิการสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 • พัฒนากระบวนการให้บริการและมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการช่วยเหลือ  การเฝ้าระวังและการป้องกันปัญหาทางสุขภาพทางสังคม
 • ให้ความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร ด้านสวัสดิการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน

งานสวัสดิการสาธารณสุข
        นโยบายการปฎิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานคร  งานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุขจำเป็นต้องจัดระเบียบงาน  ปรับวิธีการทำงาน ปรับความรู้ความสามารถ ทัศนคติ ตลอดจนประสิทธิภาพ  การจัดการของงานสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข  เพื่อให้ผลงานบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนภายใต้ชื่องานสวัสดิการสาธารณสุข
ลักษณะงาน
        เป็นงานที่ให้บริการสวัสดิการสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดสุขภาวะและทางสังคม  โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.งานสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข  กองส่งเสริมสาธารณสุข  สำนักอนามัย(  อ้างใน  ฝ่ายสงเคราะห์ทางสาธารณสุข.2548: 1-10)
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายสังคมเคราะห์ทางสาธารณสุข

 • งานวิชาการ           
 • งานนิเทศและติดตามผล
 • งานบริหารการสงเคราะห์ทางสาธารณสุข

งานวิชาการ

 • จัดทาแผนงานการสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 61 แห่งเป็นแนวเดียวกัน
 • ศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคนิคการปฏิบัติงานด้านสังคมเคราะห์ เพื่อส่งเสริมแนะนำเพิ่มพูนความรู้ให้นักสังคมสงเคราะห์นำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
 • สำรวจวิจัย  เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทาง  ในการพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์ให้ทันกับสถานการณ์ของปัญหาสังคม
 • จัดทำเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ให้ทันสมัยเช่นคู่มือการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มบันทึกรายงานต่างๆคู่มือการให้สุขศึกษาและเขตความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นต้น
 • จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสังคมสงเคราะห์ของสำนักอนามัยในรูปแบบการแจกเอกสารแผ่นพับ การบรรยาย การจัดนิทรรศการ สไลด์ วีดีโอ เป็นต้น
 • จัดประชุมวิชาการแก่นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เฉพาะเรื่องให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • จัดอบรมนักสังคมสงเคราะห์ ปีละ1-2 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน
 • จัดประชุมแทนนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ประสานงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันวางแผน และกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักอนามัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาการปฏิบัติเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดประชุมนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข ปีละ1-2 ครั้งเพื่อปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เป็นที่ปรึกษาโดยการเข้าร่วมประชุมกับนักสังคมสงเคราะห์สาธารณสุขภาพต่างๆ ปีละ4-6ครั้ง
 • เป็นวิทยากรบรรยายงานสังคมสงเคราะห์ตามที่ได้รับเชิญ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการแก่นักสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานและจัดทำโครางการต่างๆ การสำรวจวิจัยหรืองานด้านอื่นๆ
 • เป็นคณะทำงานหรือ คณะกรรมการในโครงการต่างๆ ของสำนักอนามัยตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสังคมสงเคราะห์บรรจุใหม่เพื่อให้เข้าใจในเรื่องนโยบายการบริหารงานและดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ของสำนักอนามัย
 • จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมาฝึกงานให้เข้าใจในเรื่องนโยบายบริหารงาน และการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ของสำนักอนามัยรวมทั้งให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ รู้จัก วิเคราะห์ ปัญหาต่างๆ
 • ตรวจสอบแก้ไข้รวบรวมรายงานประจำเดือนของศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติงานและวางแผนงานสังคมสงเคราะห์
 • ดำเนินโครงการทดลองเพื่อหารูปแบบการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนิเทศงานและติดตามผล

 • รวบรวมและตรวจสอบสถิติรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการด้านสาธารณสุข 61 แห่ง เพื่อทราบปัญหาของผู้รับบริการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการกำหนดของงานปีต่อไป
 • กำหนดเป้าหมายการนิเทศและคู่มือการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์สาธารณสุข
 • นิเทศงานสังคมสงเคราะห์ทาสาธารณสุขทุก ศบส. ปีละ 1-2 ครั้ง
 • รวบรวมปัญหาในการปฎิบัติงานที่พบจากการนิเทศเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
 • ติดตามและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการปฎิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักสังคมสังเคราะห์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขในการให้บริการแก่ประชาชน
 • ประสานงานกับศูนย์ประสานงานและศูนย์บริการสาธารณสุขเรื่องการนิเทศงาน

        งานบริหารการสังคมสงเคราะห์การสาธารณสุข

 • ร่วมจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (แผน5ปี) ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่นของกรุงเทพมหานคร
 • วางแผนการปฎิบัติงานประจำปีของฝ่ายสังคมสังเคราะห์ทางสาธารณสุข
 • วางแผนอัตรากำลังและการปรับระดับตำแหน่งของนักสังคมสงเคราะห์ประจำฝ่ายสังคมสงเคราะห์สาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข
 • ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข
 • ให้คำแนะนำแก้ไขข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข
 • จัดหาทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข
 • ดำเนินการจัดทำบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลกลุ่มทหารผ่านศึกและครอบครัวและกลุ่มพิการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ โรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น เพื่อช่วยให้การบริการแก่ประชาชนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • พิจารณานักสังคมสงเคราะห์เข้ารับการศึกษาต่อ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมานาทางวิชาการกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆและเพื่อการประสานงานในการให้บริการ
 • ประสานงานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติในการจัดนักศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข

งานด้านอื่นๆ

  • รับเรื่องผู้มีปัญหาเดือดร้อนจากฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อมูลสำนักเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและจากหน่วยงานต่างๆของสำนักอนามัย
  • เป็นคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น  กรรมการ การประกวดสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ เป็นต้น